หนุมานฟลายอิ้ง
โปรแกรมฟลายอิ้งหนุมาน ผู้ใหญ่และเด็ก ราคาเท่ากัน

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 28 ฐาน Program A (รวมอาหาร)     3,200 บาท/ท่าน
รอบ 08.00, 10.00, 13.00, 15.00น.

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 28 ฐาน Program B (ไม่รวมอาหาร) 2,900  บาท/ท่าน
รอบ 08.00, 10.00, 13.00, 15.00น.

โปรแกรม : ฟลายอิ้งหนุมาน 16 ฐาน Program C (ไม่รวมอาหาร) 2,200  บาท/ท่าน
รอบ08.00,15.00น.