ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

คู่มือเตรียมสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต “นายหน้าประกันวินาศภัย”

คู่มือเตรียมสอบชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ และข้อมูลต่างๆที่สําคัญ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น “นายหน้าประกันวินาศภัย” โดยทางผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนีจะเป็นประโยชน์แก่ทุก
ท่านในการนําความรู้นี้ไปใช้ หรือแนะนําให้กับลูกค้า, ผู้เอาประกัน, บุคคลทั่วไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

คลิก อ่านคู่มือ

รับสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย