ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะมังกร

ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะมังกร 3,900 บาท/ท่าน
คลิกจองที่นี่

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์หมู่เกาะมังกร

07.30 รถตู้บริการรับลูกค้าจากที่พัก (ตัวเมืองระนอง)/สนามบิน มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร)

08.00 พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) เพื่อด าเนินการท าเอกสารผ่านแดนชั่วคราว พร้อมรับอาหารว่างยาม เช้าและรับฟังการสาธิตวิธีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เที่ยวอย่างไรไม่ขัดใจปะการัง”

08.45 เรือพร้อมออกเดินทางไปยังท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์(Kawthaung) เพื่อยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า (Myanmar Immigration Pass)

09.00 ออกจาก ท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์(Kawthaung) ระหว่างทางท่านจะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นแผ่นดินตอนใต้สุด ของประเทศเมียนม่าร์ หรือที่รู้จักในชื่อ “วิคตอเรีย พอยท์” เรือจะล่องผ่านหมู่เกาะมากมาย พร้อมสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติของทะเลฝั่งพม่า

10.30 เดินทางถึงเกาะลอร์ด เฮเว่น (Lord Heaven) ทา่ นจะได้สมั ผสัความงดงามของเกาะสว่ นตวัแสนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเปิดตัวที่ ไหนมาก่อน ชายหาดสีขาวทอดยาวสุดสายตาล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลใสสีฟ้าคราม และแนวหินสุดหาดที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทำกิจกรรมผ่อนคลายบนเกาะ

11.30 เดินทางต่อไปที่อ่าวมังกรนิทรา (Sleeping Dragon) ณ ลอร์ด โลโบโร่ พร้อมชมทัศนียภาพภูเขาหญ้าที่ตั้งตระหง่าน ท่ามกลางวิวผาหินธรรมชาติบนหมู่เกาะพม่า เรียงตัวอยู่เหนือผืนน้ำทะเลสีฟ้าเข้ม ระยิบระยับ ท่ามกลางความงดงามของ ท้องทะเล

12.30 มุ่งหน้าสู่อ่าวดราก้อนเนส (Dragon Nest) พร้อมจัดเต็มกับกองทัพขนมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันระดับพรีเมี่ยม ซีฟู้ด สดอร่อย พร้อมบริการตลอดทริปการเดินทาง

13.45 ออกเดินทางไปจุดดำน้ำจุดแรก Tomato Point ที่เกาะลอร์ด โลโบโร่ (Lord Loughborough) ท่านจะได้สัมผัสแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์ หลากหลายสายพันธ์ ซึ่งอาศัยอยู่รวมกันมากที่สุด โดยเฉพาะนางเอกของ จุดนี้คือ ปลาการ์ตูน สีแดงสด อาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเล แหวกว่ายอวดโฉม ตลอดแนวปะการัง

14.30 ดำน้ำจุดที่สอง ณ สวนปะการังใต้ท้องทะเล (High Garden) ที่ยกตัวสูงจากหน้าผาใต้น้ำก่อกำเนิดเป็นอ่าวปะการังน ้า ตื้นสมบูรณ์ขนาดกว้าง หลากหลายสีสัน ทั้งปะการังจาน ปะการังโต๊ะ และปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ของฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์

15.15 บอกลาความบริสุทธิ์ของท้องทะเล มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือเกาะสอง เมียนมาร์  (Kawthaung) เพื่อรับเอกสารผ่านแดน

17.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร) โดยสวัสดิภาพ รถตู้พร้อมรอรับบริการส่งท่านกลับสู่ที่พัก